דוד אברמוב מרצה
:הרצאות
 למבקרים פנימיים וחיצוניים - שיווק הביקורת הפנימית
 להנהלה ועובדי ארגון - כיצד מתנהלים מול גורמי ביקורת פנימית חיצונית בקרה ופיקוח

הרצאות