ספר אלקטרוני - שיווק תוצרי הביקורת - כלים ושיטות

ספר אלקטרוני -ביקורת בונה וצמצום עלויות הביקורת​​

:תקינה מקצועית

http://www.theiia.org.il/standardization/index.asp

http://www.oia.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/tabid/107/language/he-IL/Default.aspx

קווים מנחים למתן השירותים שלנו